CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP & XÂY DỰNG YẾN HUY

Tên giao dịch Quốc tế : YEN HUY STEEL STRUCTURE AND  CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Tên viết tắt                     : YEN HUY STEEL S.C. CO.,LTD

Địa chỉ                            : Số 227 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng

Điện thoại                      : 02256 27 27 70

Website                          : yenhuy.vn

Email                               : kctyenhuy@gmail.com

* CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

– Sản xuất kết cấu thép, nhà thép tiền chế.

– Chế tạo và lắp dựng thiết bị nâng hạ.

– Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp

– Kinh doanh kim khí, vật liệu xây dựng.

 

BAN ĐIỀU HÀNH

Giám đốc                 : Ông Đào Anh Tú.         Điện thoại: 0903 214072

Phó giám đốc         : Ông Đào Văn Hùng.      Điện thoại: 0988 505669

CÁC PHÒNG BAN

Phòng kế toán – tài vụ     : Bà Đào Thị Thúy Hằng.       Điện thoại:  0988 398079

Phòng kỹ thuật                 : Ông Đào Công Dụng.          Điện thoại:  0982 268 968

Phòng kinh doanh           : Bà Trịnh Thị Thủy.

CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Tổng số                                 : 116 người

Trình độ thạc sĩ                     : 01 người

Trình độ đại học                    : 05 người

Công nhân bậc 6/7               : 05 người

Công nhân bậc 5/7               : 10 người

Công nhân kỹ thuật               : 95 người

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ

CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP & XÂY DỰNG YẾN HUY

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Vốn điều lệ: 9.800.000.000 đồng

Số liệu về tài chính trong 3 năm tài chính gần đây (2020-2021-2022):

STT DANH MỤC Năm 2020 ( đồng) Năm 2010 ( đồng) Năm 2020 ( đồng)
Thông tin từ bảng cân đối kế toán
1 Tổng tài sản 52.692.620.243 60.286.680.178 75.697.960.875
2 Tổng nợ 46.684.905.497 54.164.532.263 64.608.058.182
3 Giá trị tài sản ròng 6.007.714.746 6.122.147.915 11.089.902.693
4 Tài sản ngắn hạn 27.253.471.561 29.692.983.296 41.523.388.037
5 Nợ ngắn hạn 3.252.145.497 4.664.932.263 7.873.791.318
6 Vốn lưu động 24.001.326.064 25.028.051.033 33.649.596.719
Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh
1 Tổng Doanh Thu 53.596.933.832 23.434.447.135 44.121.274.000
2 Lợi nhuận trước thuế 369.586.505 151.726.169 234.016.423
3 Lợi nhuận sau thuế 282.150.505 114.433.169 164.106.423

TÊN NGÂN HÀNG VÀ ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH

1.    Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hải Phòng

Tài khoản: 33283568001

2.     Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Hải Phòng

Tài khoản: 2531100013005

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

ĐĂNG KÝ KINH DOANH 2022

 

PHỤ LỤC KINH DOANH 2022